06 190 84 677 info@cintea.nl

Open Inschrijvingen

Open Inschrijvingen

Open inschrijving

Wil je eerst meer informatie? Bel of mail ons: 06 190 84 677 of info@cintea.nl

OR en vertrouwenspersoon, 17 maart 2023

Vertrouwenspersoon verplicht?

De 2e kamer heeft op 6 februari jl. het initiatiefwetsvoorstel besproken om als onderdeel van de Arbowet de vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Zodat een werknemer die in de arbeidssituatie is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, waaronder begrepen direct en indirect onderscheid, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten, zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon.

De OR en PVT hebben instemmingsrecht t.a.v. de keuze voor de vertrouwenspersoon en de positionering in de organisatie en ook t.a.v. de verlenging en beëindiging van de aanstelling.

Tijdens deze studiedag

 • Maken jullie nader kennis met het wettelijke kader rondom de vertrouwenspersonen en de taken die deze functionaris heeft;
 • Weten jullie wat rechten en plichten in deze van de OR zijn vanuit de WOR en de Arbowet;
 • Bepalen jullie hoe je OR actief kan en wil zijn als het gaat om vertrouwenspersonen en de onderlinge communicatie.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden of VGW-commissies en ambtelijk secretarissen

Praktische informatie

Datum: 17 maart 2023
Duur: een dag
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort

Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 390,00, inclusief verblijfskosten

Trainer: Emelda Hendriks
Indien gewenst kan deze studiedag ook bij de eigen OR/organisatie plaatsvinden

 

 

OR en diversiteit en inclusie, 31 maart 2023

Diversiteit en inclusie (D&I)

Door bewegingen, zoals Black Lives Matter en Woke, is er meer aandacht voor het belang van diversiteit in organisaties. Het werd tijd. Organisaties zijn gebaat bij diversiteit. Ze spelen beter in op wensen van klanten, als die klanten zich in een organisatie herkennen. En voor organisaties is het van belang dat alle groepen zich er thuis voelen.

Ondernemingsraden hebben vanuit artikel 28.3 van de WOR een taak om te waken tegen discriminatie, en vanuit de artikelen 3.2 en 12 van de Arbowet, voldoende handvaten om diversiteit en inclusie te agenderen bij hun bestuurder.

Tijdens deze studiedag:

 • Maken jullie nader kennis met deze onderwerpen en de wettelijke grondslagen daarbij;
 • Gaan jullie aan de slag met een gezamenlijke definitiebepaling als het gaat om de termen diversiteit en inclusie;
 • Bepalen we welke instrumenten het beste werken ten aanzien van D&I, met praktijkvoorbeelden;
 • Bepalen jullie hoe je OR actief kan en wil zijn op het terrein van D&I;
 • Kijken we naar de vraag hoe de OR D&I effectief als veranderopgave kan realiseren en welke spelers daarbij nodig zijn;
 • De dag eindigt met een eerste aanzet tot het maken van een stappenplan.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden of VGW-commissies en ambtelijk secretarissen

Praktische informatie

Datum: 31 maart 2023
Duur: een dag
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort

Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 390,00, inclusief verblijfskosten

Trainer: Emelda Hendriks
Indien gewenst kan deze studiedag ook bij de eigen OR/organisatie plaatsvinden

 

 

 

Loopbaancoaching/ontwikkeladvies, 8 dagdelen, data nader te bepalen

Loopbaancoaching/ontwikkeladvies
Onze collega Emelda Hendriks (loopbaancoach) is de trainer bij dit programma. Vanuit de overheid bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een dergelijk traject, zie daarvoor de website www.hoewerktnederland.nl

Om ook vanuit Cintea een steentje bij te dragen aan alle ontwikkelingen volgend op de Coronacrisis bieden wij het volgende programma aan:

Programma “Grip op je loopbaan na Corona”
Doel van dit programma is om de deelnemer te begeleiden bij de stappen die gemaakt worden om keuzen te kunnen maken voor om- of bijscholing en/of andere carrière.

Dagdeel 1:

 • Kennismakingsinterview met elkaar;
 • Het ‘verzilveren’ van de opgedane kennis, ervaring en vaardigheden, zowel in dienstverband als privé (bijvoorbeeld opvoeding kinderen, vrijwilligerswerk en hobby’s);
 • Het verhaal van Joachim ten behoeve van inzicht in wat veranderingen met mensen kan doen;
 • Huiswerkopdracht voor tweede sessie.

Dagdeel 2:

 • Presentatie van de huiswerkopdracht, de zogenaamde ‘levenslijn’;
 • Deelnemers helpen elkaar in kaart te brengen welke (voor)oordelen de presenterende deelnemer heeft, hoe hij/zij omgaat met keuzen in het leven, en de persoonlijke kwaliteiten en beperkingen.

Dagdeel 3:

 • Een oefening die de deelnemer meer inzicht geeft in eigen drijfveren, wat deze drijfveren betekenen voor het maken van keuzes en welke ‘prijs’ de deelnemer bereid bent te betalen om zo dicht mogelijke bij zijn/haar persoonlijke drijfveren te komen;
 • Terug kijkende naar de eerdere levenslijn wordt de deelnemer gevraagd zijn prestaties te screenen op kwaliteiten. Kwaliteiten zijn iets wat de deelnemer kan, kent of is, waarbij een sluitende combinatie van kunnen, kennen en zijn ideaal is.

Dagdeel 4:

 • We koppelen de persoonlijke kwaliteiten aan de Kernkwadranten van Daniël, ten behoeve van inzicht in ieders persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, verbeterpunten en allergieën;
 • Huiswerkopdracht: Een eerste arbeidsmarktoriëntatie door het verzamelen van vacatures, waarbij de deelnemer (ongeacht de functievoorwaarden) denkt voldoende kwaliteiten te hebben om in aanmerking te komen voor deze vacature.

Dagdeel 5:

 • Met behulp van het werkwaardenspel komen we tot een overzicht van de belangrijkste (rand)voorwaarden voor de deelnemer in toekomstig werk; ook wordt een korte test ingevuld om een nog beter beeld te krijgen van het eigen ‘menstype’;

Alle hierboven opgedane kennis en inzicht zal de deelnemer ondersteunen in het maken van een omschrijving van zijn/haar ideale baan; zowel qua soort organisatie, regio, combinatie werk/privé als eigen werkzaamheden. Ter ondersteuning is in de cursusmap is een beroepenlijst opgenomen, gekoppeld aan de eerder ingevulde test over menstypen.

 • Daarna gaan we aan de slag met dilemmacounceling ter ondersteuning van het maken van keuzes voor de toekomst.

Dagdeel 6:

 • De creatiespiraal van natuurkundige Marinus Knoope zal deelnemers vervolgens ondersteunen in het maken van een stappenplan om van ‘wensen’ tot concrete doelen te komen;
 • Huiswerkopdracht: schrijven stappenplan.

Dagdeel 7:

 • We bespreken de stappenplannen en geven elkaar tips en adviezen om de plannen nog concreter te maken;
 • We maken een afspraak voor het laatste dagdeel over plusminus 2 maanden.

Dagdeel 8: terugkomdag!

 • Bijpraten: hoe is het met ieder gegaan de laatste 2 maanden; welke plannen zijn wel of niet gelukt en wat waren de redenen hierbij?;
 • Evaluatie en afronding van het traject, waarbij deelnemers (indien gewenst) telefoonnummers of emailadressen met elkaar kunnen uitwisselen om contact te hebben/houden.

Investering:

Individueel traject:                                € 2.160,-

Groep van 2 – 4 deelnemers:                € 1.920,- per deelnemer

Groep van 5 – 7 deelnemers:                € 1.680,- per deelnemer

Groep van 8 – 10 deelnemers:              € 1.440,- per deelnemer

Data:

bij individueel traject: in overleg met de deelnemer.

Groep: data nader te bepalen

OR en verkiezingen datum nader te bepalen

Veel ondernemingsraden waar wij contact mee hebben meldden ons dat zij dit jaar (2021) verkiezingen hebben.

Om daar ondersteuning bij te bieden, organiseren wij deze open inschrijving, waar zowel leden van verkiezingscommissies, als ambtelijk secretarissen, als OR-leden van harte welkom zijn.

Wilt u meer weten over onderwerpen als: het organiseren van verkiezingen, voor- en nadelen van digitaal stemmen, het werven van kandidaten, het voeren van een campagne voor uzelf of het effectief bereiken van collega’s om ook hun interesse te wekken voor het ondernemingsraadswerk?

Dan is deze studiedag iets voor u.

Aanpak

· korte inleidingen door de trainer;

· veel voorbeelden uit de praktijk;

· ruimte voor creatieve oefeningen, waarbij zowel als in groepen gewerkt kan worden.

Praktische informatie

Duur: een dag

Datum: in overleg te bepalen

Materiaal: syllabus en digitaal materiaal Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers

Mocht vanwege Corona een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk zijn, dan zal de cursusdag digitaal worden aangeboden; het maximale aantal deelnemers is dan 10. De investering zal dan ook lager zijn.

Investering: € 390,00, inclusief verblijfskosten Accommodatie: in overleg.

OR en integriteit, datum nader te bepalen

Tijdens deze dag  gaan we in op de rol van de OR bij integriteitsvraagstukken en reiken we hulpmiddelen aan om integriteit in de organisatie te stimuleren.

Doel van de dag

Iedere OR en ieder OR-lid stelt zichzelf weleens de vraag wat moet ik in deze situatie doen. Een bestuurder die vraagt om “iets even onder de pet te houden”. Of een collega vertelt je over pesterijen op het werk of voorbeelden van discriminatie! Je hebt het gevoel dat je er iets aan moet doen maar je weet niet hoe. Het blijft liggen en toch knaagt er iets.

Dat zijn dilemma’s die alles te maken hebben met integriteit. Welke afweging maak je om een onderwerp wel of niet aan de order te stellen.

Integriteit

Ondernemingsraden geven aan dat zij niet goed weten hoe ze dit soort onderwerpen en deze dilemma’s in de organisatie bespreekbaar moeten maken en welke wettelijke aanknopingspunten zij hebben.

Aan de slag

Tijdens deze dag bieden we:

 • handvatten om heldere afwegingen te maken en het onderwerp integriteit vaker op de OR-agenda te krijgen en in de organisatie bespreekbaar te maken.
 • laten je op speelse wijze dilemma’s en integriteitsvragen bespreken en onderzoeken.
 • bespreken wat integriteit precies is en wat organisaties kunnen doen om integer gedrag te stimuleren.
 • onderzoeken samen welke stappen jouw organisatie kan -of misschien zelfs moet- nemen om een veilig werkklimaat te creëren.

Praktische informatie

Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)

Duur: 10:00 uur – 16:00 uur

OR in een familiebedrijf, datum nader te bepalen

Wat zijn de specifieke kenmerken van het familiebedrijf?

En wat de risico’s en de invloed die dit heeft op de rol die u als OR kan vervullen?

Leer in deze workshop de levenscyclus en de valkuilen van het familiebedrijf herkennen waardoor u als OR in staat bent om proactief te zijn.

Medezeggenschap bij een familiebedrijf vertoont veel overeenkomsten met medezeggenschap in andere ondernemingen, maar toch is er ook een verschil. De familie beslist mee op het gebied van opvolging, strategische beslissingen en communicatie. Een familiebedrijf heeft een andere dynamiek en voor de OR is het belangrijk om die te kennen en daarop te anticiperen.

Resultaat
In deze workshop krijgt u inzicht in de dynamiek van het familiebedrijf.
Leert u hoe de OR zich proactief kan opstellen in het familiebedrijf, t.a.v. mogelijke de risico’s en de eventuele gevolgen voor het personeel.

Praktische informatie
Duur: 1 dag (2 dagdelen).
Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)
Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Datum: nader te bepalen
Duur: 10:00 uur – 16:00 uur

OR Diversiteit en Inclusie, datum nader te bepalen

OR en diversiteit en inclusie

Tijdens deze dag  gaan we in op de rol van de OR bij het onderwerp diversiteit en inclusie en reiken we hulpmiddelen aan om diversiteit en inclusie in de organisatie te stimuleren.

Doel van de dag
Veel ondernemingsraden komen er eigenlijk niet aan toe, om zelf ook onderwerpen in te brengen in het overleg met de bestuurder. Vanuit Cintea bieden wij daarom de open inschrijving “OR en diversiteit & inclusie” aan. Het onderwerp is bijzonder actueel nu, maar ook een lastig onderwerp.

Tijdens deze open inschrijving maak je nader kennis met diversiteit & inclusie, krijg je grip op de betekenis hiervan en presenteren wij een 7 stappenplan voor zowel de organisatie/instelling/bedrijf als voor de OR zelf.

Aan de slag
Tijdens deze dag bieden we:

 • handvatten om heldere afwegingen te maken en het onderwerp diversiteit en inclusie vaker op de OR-agenda te krijgen en in de organisatie bespreekbaar te maken.
 • laten we je op speelse wijze dilemma’s bespreken en onderzoeken.
 • bespreken we wat diversiteit en inclusie precies is en wat organisaties kunnen doen om dit te stimuleren.
 • Krijg je de beschikking over het 7 stappenplan in deze en een aantal checklists waarmee je de eigen organisatie op dit onderwerp kunt screenen.

Praktische informatie
trainer: Emelda Hendriks
Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)

 

 

Leiding geven aan de OR, data nader te bepalen

In deze tweedaagse open inschrijvingstraining vergelijken we het werken van de voorzitter en (ambtelijk) secretaris in een Dagelijks Bestuur met het geven van leiding op middelmanagementniveau. We willen aan alle deelnemers meegeven dat hun rol als DB van de ondernemingsraad beïnvloedbaar is en dat de voorzitter en de (ambtelijk) secretaris elkaar tot grote steun kunnen zijn in het in de praktijk brengen van effectief gedrag.

Aan de orde komen, in ieder geval, de volgende onderdelen

 • De rol van voorzitter en (ambtelijk) secretaris in het DB
 • Situationeel leiding geven
 • Analyse van de dynamiek in de OR
 • Praktijkoefeningen

Aanpak
De training is praktijkgericht. De dagelijkse praktijk van de deelnemers geldt als uitgangspunt. De verhouding tussen theorie en praktijk is 30/70. Korte theoretische presentaties van de trainer spelen direct in op het concreet gedrag van de deelnemers. Gedragsoefeningen en rollenspelen zijn hierbij de belangrijkste werkvormen. Daarnaast werken wij met groepsdiscussies, checklists en individuele presentaties. Voorafgaand aan de training stelt u op basis van een schriftelijke intake je persoonlijke leerdoelen vast.

Voor wie?
De training is bestemd voor (ambtelijk) secretarissen en voorzitters van de OR.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen)
Materiaal: syllabus
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Hotel Mooi Veluwe

 

OR en persoonlijke kracht, datum nader te bepalen

Wilt u weten welk gedrag en welke vaardigheden nodig zijn om zaken voor elkaar te krijgen? Wilt u inzicht in uw eigen functioneren in verschillende situaties? Dan is de studiedag ‘De OR en persoonlijke kracht’ iets voor u.

Met behulp van de MBTI-test* ontdekt u nog meer over uw specifieke persoonlijkheidstype en in welke functie in de OR u het best tot uw recht komt.

Aanpak

 • korte inleidingen trainer
 • MBTI-test voorafgaand aan de cursus
 • voorbeelden uit de praktijk
 • groepsdiscussies.

Praktische informatie

Duur: Een dag
Materiaal: syllabus
Groepsgrootte: Maximaal 12 deelnemers
Investering: € 390,- p.p. inclusief lunch, koffie en thee.
Accommodatie: In overleg

 

*MBTI-test: Myers-Briggs Type Indicator uit de Carrière Code van Marlies Brenters

Overleggen en onderhandelen voor de OR, data nader te bepalen

Heeft u vaak het gevoel dat er meer in zit, maar komt het er niet uit? Ook al valt er geen verkeerd woord, toch voelt u dat de sfeer niet bijdraagt aan het resultaat. Hoe komt dat, en hoe brengt u daar verandering in? Wilt u graag anders, maar u weet niet hoe? In de training onderhandelen leert u effectief onderhandelen, draagt u bij aan constructieve oplossingen, zonder uw eigen belangen uit het oog te verliezen.

Doel

Na afloop van de training:

 • kunt u onderhandelingen inhoudelijk voorbereiding door te focussen op belangen
 • heeft u vaardigheden geleerd om inhoud en relatie te scheiden
 • weet u hoe u met behoud van de relatie, goede onderhandelingsresultaten kan bereiken.

U leert

 • effectief én succesvol onderhandelen
 • doelgericht resultaten bereiken door je te richten op de zaak en niet op de persoon en uw onderhandelingspartner voortdurend uit te nodigen ditzelfde te doen
 • de principes van principieel onderhandelen toe te passen vanuit een constructieve basishouding
 • hoe u krijgt waar u recht op heeft zonder de relatie te verstoren
 • u oefent in het toepassen van een uiterst effectieve onderhandelingsstijl

 

Aanpak

Deze training kenmerkt zich door oefenen en intrainen:

 • oefenen in het structureren van de inhoud
 • intrainen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om inhoud en relatie gescheiden te houden tijdens onderhandelingen.

Voor wie

Voor leden van  ondernemingsraden die goed willen leren onderhandelen.

 

Praktische informatie
Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)
Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Duur: 10:00 uur – 16:00 uur

OR en Arbobeleid

Welke rollen kan de ondernemingsraad spelen op het gebied van Arbo beleid? Wat zijn de rollen van de andere functionarissen op dit gebied? De rol van de ondernemingsraad en de manieren van omgaan met verzuim en (psychosociale-) arbeidsomstandigheden vormen de rode draad in deze workshop.

Desgewenst neemt u de preventiemedewerker mee naar deze workshop.

Aanpak

 • korte inleidingen trainer
 • voorbeelden uit de praktijk en laatste wetswijzigingen
 • tips en trucs om weer mee te nemen.

Praktische informatie

Duur: een dagdeel.
Materiaal: syllabus.
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers.
Investering: € 175,-
Accommodatie: in overleg.

Effectief en doelgericht vergaderen

Veel ondernemingsraden zijn niet echt effectief omdat ze vaak tijd verliezen aan vergaderen. Met een slim gebruik van interesses en verdeling van werkzaamheden wordt or-werk veel effectiever en nog leuker ook. Waarom deze werkzaamheden niet verdelen over de individuele leden, passend bij ieders interesse en motivatie? Dit vraagt wel om de kunst van het delegeren, waarbij vertrouwen in elkaar de broodnodige eerste stap is.

De definitie van delegeren is het overdragen van bevoegdheden, inclusief verantwoordelijkheden. Dit betekent dus dat adviezen en voorstellen vanuit commissies worden overgenomen, zonder opnieuw in discussie te gaan.

Als eerste is het belangrijk om gezamenlijk vast te stellen wat de kaders voor de eigen or zijn. Ontwikkel een gezamenlijke missie en visie en vertaal deze naar concrete doelstellingen*. Voor ieder individueel lid is dan duidelijk waar zijn of haar eigen werkzaamheden aan moeten voldoen.

Er kan gewerkt worden in commissies of in tijdelijke projectgroepjes en de or-vergadering zelf zal niet langer dan een half uurtje duren. Immers, de meeste agendapunten zijn dan hamerstukken geworden door de grondige voorbereiding in een commissie of projectgroep.

Wilt u weten op welke wijze u het OR-werk zoals hierboven beschreven kunt organiseren? Dan is deze studiedag iets voor u.

Aanpak

 • korte inleidingen trainer
 • voorbeelden uit de praktijk
 • al het materiaal wordt digitaal beschikbaar gesteld
 • groepsdiscussies.

Praktische informatie

Duur: een dag
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers.
Investering: € 390,00, inclusief verblijfskosten
Accommodatie: in overleg.

NLP en communicatieve vaardigheden voor OR-leden

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een bundeling van diverse communicatietechnieken.

Deze technieken hebben als algemeen doel ons in staat te stellen effectiever te communiceren. Basisuitgangspunten van NLP zijn:

 • ieder mens is uniek
 • ieder gedrag is u beste keus heeft een positieve intentie
 • communicatie verloopt volgens herkenbare patronen, die u kunt begrijpen en leren kennen
 • iedereen kan vaardigheden leren om effectief te kunnen communiceren.

Doel 

 • inzicht krijgen in uw eigen aandeel in de communicatie met de ander
 • NLP-technieken leren toepassen om de kwaliteit en effectiviteit van uw eigen communicatie te vergroten
 • effectief communiceren, contact maken, luisteren en vragen stellen
 • inzicht krijgen in communicatiepatronen van anderen.

Aanpak
Presentaties, demonstraties en oefenen. De nadruk ligt op oefenen om de effectiviteit van de deelnemers zoveel mogelijk te vergroten.

Voor wie
Individuele leden van ondernemingsraden of gehele ondernemingsraden.

Trainer
De training zal verzorgd worden door  Dick Onvlee die de opleiding tot Master NLP heeft afgerond.

Praktische informatie
Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)

Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Duur: 10:00 uur – 16:00 uur

Startende OR - in 2 dagen helemaal up-to-date

U bent nieuw in de OR en wilt graag weten wat de kaders zijn waarbinnen u uw werk kunt doen. En hoe u invloed kunt uitoefenen in het overleg met de bestuurder.
Dan is deze training iets voor u.

Resultaat
Na de training hebben cursisten inzicht in:

 • bevoegdheden, zorgtaken en faciliteiten van de OR
 • belangrijkste punten uit de Wet op de Ondernemingsraad
 • de positie van de OR binnen de organisatie
 • besluitvorming
 • vergadervaardigheden
 • onderhandelingsvaardigheden
 • communicatie vanuit de OR.

Vorm
We gebruiken een combinatie van korte theoretische inleidingen en praktische opdrachten.

Voor wie?
De training is bestemd voor nieuwe OR-leden.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen)
Materiaal: syllabus
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Hotel Mooi Veluwe

Het dagelijks bestuur en het groepsproces

Als dagelijks bestuur geef je leiding aan de ondernemingsraad. Van een beginnende OR kan de groep doorgroeien tot een ervaren zelfsturend team waarin iedereen zijn taken kent en als van nature met elkaar samenwerkt. Dit proces van groepsontwikkeling kent zijn eigen dynamiek en ontwikkelingsfasen. Leidinggeven aan dit proces betekent managen en delegeren en vooral gevoel ontwikkelen voor onderlinge relaties en weten hoe groepsprocessen verlopen.

Doel

 • inzicht krijgen in groepsprocessen
 • inzicht krijgen in ontwikkelingsfasen van groepen
 • leiden van de OR als groep en begeleiden van de individuele leden
 • effectieve feedback geven en ontvangen.

Inhoud

 • ontwikkelingsfasen van een taakgroep
 • motiveren van OR-leden
 • coachend leidinggeven aan de OR
 • feedback.

Aanpak
Ervarend leren: als rode draad door de training loopt de eigen groepsontwikkeling van de trainingsgroep. Aan de hand van dit proces zullen de verschillende ontwikkelingsfasen van groepen inzichtelijk gemaakt worden. Toelichting, oefeningen en opdrachten om je het coachend leidinggeven eigen te maken.

Voor wie
Ervaren DB’s (voorzitters en secretarissen) die beter willen begrijpen hoe het proces van groepsontwikkeling verloopt.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen)
Materiaal: syllabus
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Mooi Veluwe te Putten

Studiedag voor ambtelijk secretarissen

Wilt u in de gelegenheid gesteld worden om nog betere vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van coaching, en nog meer tools tot uw beschikking te krijgen?

Doelen van de workshop

 • U neemt kennis van de beroepscodes voor coaches
 • U heeft uitgebreid de kans gekregen om met elkaar te oefenen en daar feedback op te krijgen
 • Tijdens de lunch is er ruim gelegenheid om met elkaar bij te praten over het vak
 • Aan het eind van de cursusdag krijgt u een presentaties over De Creatiespiraal van Marinus Knoope, een fantastisch model om de OR te ondersteunen hun doelen te kunnen halen en hun wensen te kunnen realiseren.

 Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Een syllabus met handzaam naslagmateriaal, welke u ook na de studiedag digitaal kunt ontvangen.

 Voor wie

Ambtelijk secretarissen die de wens hebben hun coachingsvaardigheden te verbeteren om deze nog effectiever te kunnen inzetten.

Per workshop mogen ook meerdere AS-sen van één organisatie deelnemen.

 • Uw bijdrage is € 95,- per persoon, waarbij u een lunch wordt aangeboden
 • Bij no show worden de kosten voor de lunch in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort.

Proactieve OR en organisatieverandering

Organisaties zijn constant in beweging. Een van de thema’s in die beweging is het managen van onzekerheid. Meegaan met en acceptatie van veranderingen door de medewerkers is van cruciaal belang voor het slagen van een veranderingsproces. De OR speelt daarin een belangrijke rol. Het goed instappen in en omgaan met zijn rol maakt de OR tot een belangrijke speler in de verandering.

Training

In deze praktijkgerichte training krijgt de deelnemer en/of deelnemende groep inzicht in en neemt kennis van:

 • relevante theorieën en begrippen
 • de rol van de OR bij veranderingsprocessen
 • kenmerkend van veranderings- en ontwikkelingsprocessen
 • de kansen en bedreigingen van veranderingen voor organisatie en medewerkers.

In deze training leert u hoe u als OR invloed krijgt op het proces en tijdig betrokken raakt. Hierdoor kan de OR namens en met de medewerkers, een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces van de organisatie.

Doelgroep

De training is geschikt voor een brede groep medezeggenschappers:

 • een voltallige ondernemingsraad, onderdeel- of vaste commissie van de OR
 • individuele OR-leden, die zich willen verdiepen in organisatieontwikkeling
 • ambtelijke secretarissen van ondernemingsraden.

 Praktische informatie
Duur: 1 dag (2 dagdelen).
Investering: € 395,- p.p.  all inclusive (lunch en accommodatie)
Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Duur: 10:00 uur – 16:00 uur

 

De rol van de overlegpartner (voor directie, managers en leidinggevenden)

Overleggen met de OR kan een aangename en zinvolle activiteit zijn. Beide overlegpartners, bestuurder en OR, dragen bij het succes van het overleg en betere besluiten. Hoewel beide gelijkwaardige partners zijn, is de directeur of manager in de positie om de goede voorwaarden te scheppen voor een positief resultaat.

Hoe kun je ‘de wijsheid’ van je medewerkers ruimte en invloed geven om een positieve bijdrage te leveren aan gedragen besluiten in het belang van de organisatie en de medewerkers.

Doel

Na afloop van de training:

 • weet u wat van u verwacht mag worden en wat u van de OR kan en mag verwachten;
 • kunt u heldere spelregels hanteren en werkafspraken maken met de OR;
 • bent u in staat uw invloed aan te wenden om samen met de OR positieve resultaten te bereiken .

Inhoud

 • medezeggenschap vanuit de bedoeling, begrijpen en toepassen
 • het wettelijke kader als steunstructuur hanteren
 • dynamiek van het overleg, grip krijgen op het proces met de OR
 • de wijsheid van medewerkers positief inzetten bij beleidsontwikkeling en besluitvorming

Aanpak
Via een praktisch aanpak met aansprekende voorbeelden en cases zullen alle facetten van het overleg worden behandeld.

Voor wie
Directeuren, managers en hoofden HR die overleggen met de OR.

Praktische informatie
Duur: 1 dag (Lunch middag en avond met afsluitend diner).
Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.
Investering: € 950,- p.p. inclusief maaltijden, koffie en thee.
Datum: 6 november 2020
Trainer/coach: Drs D.Onvlee

Tevens bestaat de mogelijkheid om individueel, als managementteam of samen met de OR getraind en gecoacht te worden.
Tarief: € 195,-  per uur excl. btw.
Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op via onze website.

 

 

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

14 + 3 =