06 190 84 677 info@cintea.nl

Open Inschrijvingen

Open Inschrijvingen

Open inschrijving

Wil je eerst meer informatie? Bel of mail ons: 06 190 84 677 of info@cintea.nl

De OR en de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon, verplicht?

De 2e kamer heeft op 6 februari jl. het initiatiefwetsvoorstel besproken om als onderdeel van de Arbowet de vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Zodat een werknemer die in de arbeidssituatie is geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, waaronder begrepen direct en indirect onderscheid, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten, zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon.

De OR en PVT hebben instemmingsrecht t.a.v. de keuze voor de vertrouwenspersoon en de positionering in de organisatie en ook t.a.v. de verlenging en beëindiging van de aanstelling.

Tijdens deze studiedag

 • Maken jullie nader kennis met het wettelijke kader rondom de vertrouwenspersonen en de taken die deze functionaris heeft;
 • Weten jullie wat rechten en plichten in deze van de OR zijn vanuit de WOR en de Arbowet;
 • Bepalen jullie hoe je OR actief kan en wil zijn als het gaat om vertrouwenspersonen en de onderlinge communicatie.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden of VGWM-commissies en ambtelijk secretarissen

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

 

De OR en diversiteit & inclusie

Diversiteit en inclusie (D&I)

Door bewegingen, zoals Black Lives Matter en Woke, is er meer aandacht voor het belang van diversiteit in organisaties. Het werd tijd. Organisaties zijn gebaat bij diversiteit. Ze spelen beter in op wensen van klanten, als die klanten zich in een organisatie herkennen. En voor organisaties is het van belang dat alle groepen zich er thuis voelen.

Ondernemingsraden hebben vanuit artikel 28.3 van de WOR een taak om te waken tegen discriminatie, en vanuit de artikelen 3.2 en 12 van de Arbowet, voldoende handvaten om diversiteit en inclusie te agenderen bij hun bestuurder.

Tijdens deze studiedag:

 • Maken jullie nader kennis met deze onderwerpen en de wettelijke grondslagen daarbij;
 • Gaan jullie aan de slag met een gezamenlijke definitiebepaling als het gaat om de termen diversiteit en inclusie;
 • Bepalen we welke instrumenten het beste werken ten aanzien van D&I, met praktijkvoorbeelden;
 • Bepalen jullie hoe je OR actief kan en wil zijn op het terrein van D&I;
 • Kijken we naar de vraag hoe de OR D&I effectief als veranderopgave kan realiseren en welke spelers daarbij nodig zijn;
 • De dag eindigt met een eerste aanzet tot het maken van een stappenplan.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden of VGWM-commissies en ambtelijk secretarissen

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

 

 

 

De OR en integriteit

Iedere OR en ieder OR-lid stelt zichzelf weleens de vraag wat moet ik in deze situatie doen. Een bestuurder die vraagt om “iets even onder de pet te houden”. Of een collega vertelt je over pesterijen op het werk of voorbeelden van discriminatie! Je hebt het gevoel dat je er iets aan moet doen maar je weet niet hoe. Het blijft liggen en toch knaagt er iets.

Dat zijn dilemma’s die alles te maken hebben met integriteit. Welke afweging maak je om een onderwerp wel of niet aan de order te stellen?

Ondernemingsraden geven aan dat zij niet goed weten hoe ze dit soort onderwerpen en deze dilemma’s in de organisatie bespreekbaar moeten maken en welke wettelijke aanknopingspunten zij hebben.

Tijdens deze dag
Tijdens deze dag  gaan we in op de rol van de OR bij integriteitsvraagstukken en reiken we hulpmiddelen aan om integriteit in de organisatie te stimuleren.

We bieden:

 • handvatten om heldere afwegingen te maken en het onderwerp integriteit vaker op de OR-agenda te krijgen en in de organisatie bespreekbaar te maken.
 • laten je op speelse wijze dilemma’s en integriteitsvragen bespreken en onderzoeken.
 • bespreken wat integriteit precies is en wat organisaties kunnen doen om integer gedrag te stimuleren.
 • onderzoeken samen welke stappen jouw organisatie kan -of misschien zelfs moet- nemen om een veilig werkklimaat te creëren.

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

De OR in een familiebedrijf

Medezeggenschap bij een familiebedrijf vertoont veel overeenkomsten met medezeggenschap in andere ondernemingen, maar toch is er ook een verschil. De familie beslist mee op het gebied van opvolging, strategische beslissingen en communicatie. Een familiebedrijf heeft een andere dynamiek en voor de OR is het belangrijk om die te kennen en daarop te anticiperen.

Tijdens deze dag

 • krijgt u inzicht in de dynamiek van het familiebedrijf.
 • Leert u hoe de OR zich proactief kan opstellen in het familiebedrijf, t.a.v. mogelijke de risico’s en de eventuele gevolgen voor het personeel.

Voor wie
OR-leden en ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden van (internationale) familiebedrijven

Praktische informatie
Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

Leiding geven aan de OR

In deze tweedaagse open inschrijvingstraining vergelijken we het werken van de voorzitter en (ambtelijk) secretaris in een Dagelijks Bestuur met het geven van leiding op middelmanagementniveau. We willen aan alle deelnemers meegeven dat hun rol als DB van de ondernemingsraad beïnvloedbaar is en dat de voorzitter en de (ambtelijk) secretaris elkaar tot grote steun kunnen zijn in het in de praktijk brengen van effectief gedrag.

Aan de orde komen, in ieder geval, de volgende onderdelen:

 • De rol van voorzitter en (ambtelijk) secretaris in het DB
 • Situationeel leiding geven
 • Analyse van de dynamiek in de OR
 • Praktijkoefeningen


Werkwijze

De training is praktijkgericht. De dagelijkse praktijk van de deelnemers geldt als uitgangspunt. De verhouding tussen theorie en praktijk is 30/70. Korte theoretische presentaties van de trainer spelen direct in op het concreet gedrag van de deelnemers. Gedragsoefeningen en rollenspelen zijn hierbij de belangrijkste werkvormen. Daarnaast werken wij met groepsdiscussies, checklists en individuele presentaties. Voorafgaand aan de training stelt u op basis van een schriftelijke intake je persoonlijke leerdoelen vast.

Voor wie?
De training is bestemd voor (ambtelijk) secretarissen en leden van het Dagelijks Bestuur van de OR.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen), data nader te bepalen
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Hotel Mooi Veluwe

 

De OR en persoonlijke kracht

Doel

Als OR-lid of ambtelijk secretaris bevindt u zich vaak in allerlei overlegsituaties. Het helpt als u inzicht heeft in uw persoonlijkheid en wat u kunt inzetten om tot uw recht te komen. Met behulp van de MBTI-test* ontdekt u meer over uw specifieke persoonlijkheidstype en uw kwaliteiten.

Aanpak

 • korte inleidingen trainer
 • MBTI-test voorafgaand aan de cursus
 • voorbeelden uit de praktijk
 • groepsdiscussies.

Voor wie

OR-leden, leden van het Dagelijks Bestuur van de OR, ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden


Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

*MBTI-test: Myers-Briggs Type Indicator uit de Carrière Code van Marlies Brenters

Overleggen en onderhandelen voor de OR

Heeft u vaak het gevoel dat er meer in zit, maar komt het er niet uit? Ook al valt er geen verkeerd woord, toch voelt u dat de sfeer niet bijdraagt aan het resultaat. Hoe komt dat, en hoe brengt u daar verandering in? Wilt u graag anders, maar u weet niet hoe? In de training onderhandelen leert u effectief onderhandelen, draagt u bij aan constructieve oplossingen, zonder uw eigen belangen uit het oog te verliezen.

Doel

Na afloop van de training:

 • kunt u onderhandelingen inhoudelijk voorbereiding door te focussen op belangen
 • heeft u vaardigheden geleerd om inhoud en relatie te scheiden
 • weet u hoe u met behoud van de relatie, goede onderhandelingsresultaten kan bereiken.

U leert

 • effectief én succesvol onderhandelen
 • doelgericht resultaten bereiken door je te richten op de zaak en niet op de persoon en uw onderhandelingspartner voortdurend uit te nodigen ditzelfde te doen
 • de principes van principieel onderhandelen toe te passen vanuit een constructieve basishouding
 • hoe u krijgt waar u recht op heeft zonder de relatie te verstoren
 • u oefent in het toepassen van een uiterst effectieve onderhandelingsstijl

 

Aanpak

Deze training kenmerkt zich door oefenen en intrainen:

 • oefenen in het structureren van de inhoud
 • intrainen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om inhoud en relatie gescheiden te houden tijdens onderhandelingen.

Voor wie

Voor leden van ondernemingsraden die goed willen leren onderhandelen.

Praktische informatie
Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

De OR en het Arbobeleid

Doel
Tijdens deze studiedag krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke rollen kan de ondernemingsraad spelen op het gebied van Arbo beleid?
 • Welke wettelijke kaders zijn er?
 • Wat zijn de rollen van de andere functionarissen op dit gebied?

Werkwijze

 • korte inleidingen trainer
 • voorbeelden uit de praktijk en laatste wetswijzigingen
 • tips en trucs om weer mee te nemen.

Voor wie

OR-leden die het arbobeleid in hun portefeuille hebben, leden van de VGWM commissie van de OR, ambtelijk secretarissen. Ook preventiemedewerkers zijn welkom.

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

Effectief en doelgericht vergaderen voor de OR

Veel ondernemingsraden zijn niet echt effectief omdat ze vaak tijd verliezen aan vergaderen. Met een slim gebruik van interesses en verdeling van werkzaamheden wordt or-werk veel effectiever en nog leuker ook. Waarom deze werkzaamheden niet verdelen over de individuele leden, passend bij ieders interesse en motivatie? Dit vraagt wel om de kunst van het delegeren, waarbij vertrouwen in elkaar de broodnodige eerste stap is.

De definitie van delegeren is het overdragen van bevoegdheden, inclusief verantwoordelijkheden. Dit betekent dus dat adviezen en voorstellen vanuit commissies worden overgenomen, zonder opnieuw in discussie te gaan.

Als eerste is het belangrijk om gezamenlijk vast te stellen wat de kaders voor de eigen or zijn. Ontwikkel een gezamenlijke missie en visie en vertaal deze naar concrete doelstellingen*. Voor ieder individueel lid is dan duidelijk waar zijn of haar eigen werkzaamheden aan moeten voldoen.

Er kan gewerkt worden in commissies of in tijdelijke projectgroepjes en de or-vergadering zelf zal niet langer dan een half uurtje duren. Immers, de meeste agendapunten zijn dan hamerstukken geworden door de grondige voorbereiding in een commissie of projectgroep.

Werkwijze

 • korte inleidingen trainer
 • voorbeelden uit de praktijk
 • oefenen!

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

NLP en communicatieve vaardigheden voor OR-leden

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een bundeling van diverse communicatietechnieken.

Deze technieken hebben als algemeen doel ons in staat te stellen effectiever te communiceren. Basisuitgangspunten van NLP zijn:

 • ieder mens is uniek
 • ieder gedrag is uw beste keus en heeft een positieve intentie
 • communicatie verloopt volgens herkenbare patronen, die u kunt begrijpen en leren kennen
 • iedereen kan vaardigheden leren om effectief te kunnen communiceren.

Tijdens deze dag

 • krijgt u inzicht in uw eigen aandeel in de communicatie met de ander
 • leert u NLP-technieken toepassen om de kwaliteit en effectiviteit van uw eigen communicatie te vergroten
 • leert u effectief communiceren, contact maken, luisteren en vragen stellen
 • leert u inzicht krijgen in communicatiepatronen van anderen.

Werkwijze
Presentaties, demonstraties en oefenen. De nadruk ligt op oefenen om de effectiviteit van de deelnemers zoveel mogelijk te vergroten.

Voor wie
Individuele leden van ondernemingsraden of gehele ondernemingsraden.

Trainer
De training wordt verzrogd door  Dick Onvlee (Master NLP).

Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

 

Nieuw in de OR? In 2 dagen helemaal up-to-date.

U bent nieuw in de OR en wilt graag weten wat de kaders zijn waarbinnen u uw werk kunt doen. En hoe u invloed kunt uitoefenen in het overleg met de bestuurder.

Na de training heeft u inzicht in:

 • bevoegdheden, zorgtaken en faciliteiten van de OR
 • belangrijkste punten uit de Wet op de Ondernemingsraad
 • de positie van de OR binnen de organisatie
 • besluitvorming
 • vergadervaardigheden
 • onderhandelingsvaardigheden
 • communicatie vanuit de OR.

Werkwijze

 • theoretische inleidingen
 • opdrachten
 • oefenen van vaardigheden
 • (zelf) reflectie

Voor wie?
De training is bestemd voor nieuwe OR-leden.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen)
Materiaal: syllabus
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Hotel Mooi Veluwe

Het dagelijks bestuur en het groepsproces

Als lid van het dagelijks bestuur geeft u sturing aan de ondernemingsraad. Van een beginnende OR kan de groep doorgroeien tot een ervaren zelfsturend team waarin iedereen zijn taken kent en als van nature met elkaar samenwerkt. Dit proces van groepsontwikkeling kent zijn eigen dynamiek en ontwikkelingsfasen. Leidinggeven aan dit proces betekent managen en delegeren en vooral gevoel ontwikkelen voor onderlinge relaties en weten hoe groepsprocessen verlopen.

Doel

Na deze tweedaagse training:

 • heeft u inzicht in groepsprocessen
 • heeft u inzicht in ontwikkelingsfasen van groepen
 • kunt u de OR aansturen (zonder macht)
 • kunt u de individuele leden ondersteunen
 • weet u effectieve feedback te geven en te ontvangen.

Inhoud

 • ontwikkelingsfasen van een taakgroep
 • motiveren van OR-leden
 • coachend leidinggeven aan de OR
 • feedback.

Aanpak
Ervarend leren: als rode draad door de training loopt de eigen groepsontwikkeling van de trainingsgroep. Aan de hand van dit proces zullen de verschillende ontwikkelingsfasen van groepen inzichtelijk gemaakt worden. Toelichting, oefeningen en opdrachten om je het coachend leidinggeven eigen te maken.

Voor wie
Leden van het Dagelijks Bestuur van de OR (voorzitters en secretarissen) die beter willen begrijpen hoe het proces van groepsontwikkeling verloopt.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen (5 dagdelen)
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 895,- p.p. inclusief overnachting, lunches, ontbijt en diner, koffie en thee
Accommodatie: Hampshire Mooi Veluwe te Putten

Studiedag vaardigheden voor ambtelijk secretarissen

Als ambtelijk secretaris ondersteunt, begeleidt, adviseert en coacht u een OR. Deze studiedag is er op gericht u verder te bekwamen in de vaardigheden die u helpen in uw werk.

Doelen van de studiedag

 • U krijgt inzicht in theorie/ modellen, o.a. De Creatiespiraal van Marinus Knoope, een model om de OR te ondersteunen hun doelen te kunnen halen en hun wensen te kunnen realiseren
 • U heeft uitgebreid de kans om met collega-deelnemers uw vaardigheden te oefenen en daar feedback op te krijgen
 • U neemt kennis van de beroepscodes voor coaches.

Werkwijze

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Een syllabus met handzaam naslagmateriaal, welke u ook na de studiedag digitaal kunt ontvangen.

 Voor wie

Ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden

Praktische informatie
Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

 

De proactieve OR en organisatieverandering

Organisaties zijn constant in beweging. Een van de thema’s in die beweging is het managen van onzekerheid. Meegaan met en acceptatie van veranderingen door de medewerkers is van cruciaal belang voor het slagen van een veranderingsproces. De OR speelt daarin een belangrijke rol. Het goed instappen in en omgaan met zijn rol maakt de OR tot een belangrijke speler in de verandering.

Tijdens deze dag

In deze praktijkgerichte training krijgt de deelnemer en/of deelnemende groep inzicht in en neemt kennis van:

 • relevante theorieën en begrippen in veranderingsprocessen
 • de rol van de OR bij veranderingsprocessen
 • kenmerkend van veranderings- en ontwikkelingsprocessen
 • de kansen en bedreigingen van veranderingen voor organisatie en medewerkers.

In deze training leert u hoe u als OR invloed krijgt op het proces en tijdig betrokken raakt. Hierdoor kan de OR namens en met de medewerkers, een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces van de organisatie.

Doelgroep

De training is geschikt voor een brede groep medezeggenschappers:

 • een voltallige ondernemingsraad, onderdeel- of vaste commissie van de OR
 • individuele OR-leden, die zich willen verdiepen in organisatieontwikkeling
 • ambtelijke secretarissen van ondernemingsraden.

 Praktische informatie

Datum: nader te bepalen
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Cintea te Amersfoort
Materiaal: syllabus en digitaal materiaal
Groepsgrootte: minmaal 6, maximaal 12 deelnemers
Investering: € 395,00, inclusief verblijfskosten

Indien gewenst kan deze studiedag ook in company plaatsvinden.

 

De rol van de overlegpartner (voor directie, managers en leidinggevenden)

Overleggen met de OR kan een aangename en zinvolle activiteit zijn. Beide overlegpartners, bestuurder en OR, dragen bij het succes van het overleg en betere besluiten. Hoewel beide gelijkwaardige partners zijn, is de directeur of manager in de positie om de goede voorwaarden te scheppen voor een positief resultaat.

Hoe kun je ‘de wijsheid’ van je medewerkers ruimte en invloed geven om een positieve bijdrage te leveren aan gedragen besluiten in het belang van de organisatie en de medewerkers.

Doel

Na afloop van de training:

 • weet u wat van u verwacht mag worden en wat u van de OR kan en mag verwachten;
 • kunt u heldere spelregels hanteren en werkafspraken maken met de OR;
 • bent u in staat uw invloed aan te wenden om samen met de OR positieve resultaten te bereiken .

Inhoud

 • medezeggenschap vanuit de bedoeling, begrijpen en toepassen
 • het wettelijke kader als steunstructuur hanteren
 • dynamiek van het overleg, grip krijgen op het proces met de OR
 • de wijsheid van medewerkers positief inzetten bij beleidsontwikkeling en besluitvorming

Aanpak
Via een praktisch aanpak met aansprekende voorbeelden en cases zullen alle facetten van het overleg worden behandeld.

Voor wie
Directeuren, managers en hoofden HR die overleggen met de OR.

Praktische informatie
Datum: nader te bepalen
Duur: 1 dag (Lunch middag en avond met afsluitend diner).
Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.
Investering: € 950,- p.p. inclusief maaltijden, koffie en thee.
Trainer/coach: Drs D.Onvlee

Tevens bestaat de mogelijkheid om individueel, als managementteam of samen met de OR getraind en gecoacht te worden.
Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op via onze website.

 

 

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

9 + 4 =