06 190 84 677 info@cintea.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van trainings-, opleidings-, advies- en begeleidingsopdrachten van Cintea.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van toepassing. Door middel van het ondertekenen en retourneren van een opdrachtbevestigingsformulier, geeft de opdrachtgever aan onze voorwaarden te kennen en te onderschrijven.

Opdrachtaanvaarding

Cintea aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten medewerkers van of namens Cintea dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Cintea dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen die aan de uitvoering van de opdracht meewerken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Totstandkoming van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De opdrachtgever en Cintea kunnen zich zodoende een beeld vormen van de situatie, de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek, dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.

In de opdrachtofferte c.q. de overeenkomst staat beschreven de aard van de dienstverlening, de data waarop of de periode waarbinnen de diensten zullen worden verleend, alsmede de geoffreerde of reeds overeengekomen prijs.

Na ondertekening van de opdrachtofferte c.q. de overeenkomst treedt een bedenktijd van 14 dagen in werking, na deze periode is de offerte bindend voor beide partijen.

De opdrachtofferte c.q. de overeenkomst heeft een geldigheidstermijn van 2 maanden.

Vertrouwelijkheid

Cintea zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Gegevens die in vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij de opdrachtgever kunnen niet dan slechts met toestemming van de opdrachtgever aan anderen worden doorgegeven.

 

Uitvoeringscondities

In de overeenkomst over de uitvoeringscondities kunnen afspraken gemaakt worden over:

 • de bepaling van de doelgroep
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname
 • de bepaling van eventuele leerbehoeftes
 • het te hanteren opleidingsontwerp
 • de wijze van werken
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen
 • de rol van de opleider en adviseur
 • een indicatie van de tijdsduur van het project en de eventuele fasering
 • de wijze van evalueren
 • de eventuele nabespreking
 • de kostenraming
 • kosten van het trainingsmateriaal
 • reis- en verblijfkosten van de opleider of adviseur
 • extra kosten voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen
 • het in rekening brengen van offertekosten
 • de betalings- en annuleringsregelingen
 • de eigendoms- en auteursrechten
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg

Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Cintea geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Wijziging van de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten en/of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Cintea tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Cintea heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Cintea recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.  

Voor de open inschrijftraining geldt dat er tenminste vijf inschrijvingen moeten zijn om de training door te laten gaan. Bij slechts één of twee inschrijvingen wordt de training in onderling overleg verplaatst naar een andere datum. Bij inschrijving van drie of vier personen kan in overleg met de deelnemers toch besloten worden de training door te laten gaan.

Annulering

In geval van annulering van een opdracht wordt als volgt gehandeld:

 • voor een opdracht van drie dagen of korter: bij annulering binnen drie weken voor aanvang van het programma is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd;
 • bij eerdere annulering is de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Declaratie

Cintea declareert zo spoedig mogelijk na afloop van de uitvoering van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen drie weken na declaratiedatum. In onze declaraties zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaraties niet binnen vier weken na datum van de declaratie zijn betaald, behoudt Cintea zich het recht voor een rentetoeslag van 1% per maand over het schuldig gebleven bedrag in rekening te brengen vanaf de datum van de declaratie.

Auteursrecht

Op alle door ons verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rust het auteursrecht. Dit houdt tevens in dat Cintea het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever niet uit handen geeft.

Workshopactie

Per kalenderjaar mag een abonnee van onze nieuwsbrief en/of een klant zich maximaal 2 maal per jaar inschrijven voor onze GRATIS workshops, zoals vermeld op onze website.

Per workshop mogen er maximaal 2 personen van hetzelfde bedrijf plaatsnemen. Bij no show wordt 75 euro p.p. in rekening gebracht. Concullega’s zijn uitgesloten van deelname.

(versie 2020)

Cintea
Van Galenstraat 30
3814 RD Amersfoort
06 190 84 677
info@cintea.nl