06 190 84 677 info@cintea.nl

Gratis online workshops

Gratis workshops middels nieuwsbrief

Wil je meer informatie? Bel of mail ons: 06 190 84 677 of info@cintea.nl

“Ik ben zeer tevreden over de gratis workshop die ik gevolgd heb bij Cintea; zowel over de kwaliteit van de workshop als over de expertise van Emelda.”

Anneke van der Kolk

Ambtelijk secretaris OR

Kennismaking Belbin; teamrollen, 15 februari 2022

“Hulpmiddel bij teambuilding”

Tijdens deze workshop maak je kennis het model van dr. Meredith Belbin, welke  toepasbaar is in trainingen en adviestrajecten.

Dit model beschrijft de diverse teamrollen die leden van een team vanuit hun eigen natuur vooral inzetten en geven inzicht in de totale samenstelling van je ondernemingsraad. Je krijgt inzicht in hoe je de rollen in beeld kunt krijgen met behulp van een vragenlijst en hoe je vervolgens het team kunt analyseren op sterke en minder sterke punten.

Na de workshop krijgt ieder een de vragenlijst, het scoreformulier en de toelichting  digitaal toegestuurd.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de eigen primaire en secundaire teamrollen van Belbin en weten hoe deze effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.
 • De deelnemers hebben zicht op hoe Belbin toepasbaar is in de eigen OR.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen
 • Vragenlijst (tevoren toegestuurd om in te vullen)
 • Digitaal naslagmateriaal

Voor wie

Leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die aan de slag willen met teambuilding binnen de OR.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Scholing voor de OR? Met een scholingsplan kom je verder, 25 februari 2022

Scholing? Met een plan kom je verder

Vanuit artikelen 16 en 18 uit de WOR is meer dan voldoende geregeld dat uw OR regelmatig scholing kan volgen.

Valt het soms tegen om deze faciliteiten effectief in te zetten?

Tijdens deze workshop krijg je onder andere inzicht in de begrippen competentiemanagement voor OR-leden, het teamdoelmatigheidsmodel en de verschillende fasen waarin een OR zich kan bevinden tijdens de hele zittingsperiode. Dit alles vraagt om een scholingsplan, waarin doelen en effecten van de scholing duidelijk worden beschreven. 

Resultaat

 • Je weet hoe je competentiemanagement inzet om ook individuele leden de kans te geven zich te ontwikkelen tijdens de zittingsperiode.
 • Je kunt een scholingsplan (meerjaren) schrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende fasen waarin het team zich bevindt.
 • Je kunt bij je bestuurder een plan voorleggen, met goed onderbouwde argumenten voor scholing en teambuilding.
 • Elk OR-lid kan na zijn/haar zittingsperiode de opgedane kennis en ervaring ‘verzilveren’ in zijn/haar personeelsdossier.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Succesvolle OR verkiezingen, 8 maart 2022

OR-leden en AS-en

Verkiezingen organiseren

Wie mogen er kandidaat zijn voor de OR? Wie mogen er stemmen? Wat moet je doen wanneer er te weinig kandidaten zijn?

Het reglement van de OR bepaalt dat allemaal. Dus houd je reglement bij de hand!

Da de workshop heb je een draaiboek voor de volgende verkiezingen!

Doelen van de workshop

 • De deelnemers weten wat er komt kijken bij de verkiezingen.
 • De deelnemers hebben een draaiboek voor hun volgende verkiezingen.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie?

De leden van de verkiezingscommissie en Ambtelijk Secretaris

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Startende OR, 22 maart 2022

Als nieuw OR-lid krijg je tijdens deze workshop inzicht in het werk van de OR:

 • Wet op de Ondernemingsraden als steunstructuur
 • De hoofdthema’s van de OR
 • De samenwerking tussen OR en bestuurder
 • De samenwerking in de OR

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Medezeggenschap binnen het onderwijs, 8 april 2022

Medezeggenschap binnen het onderwijs

Binnen het onderwijs kan gekozen worden voor zowel de WOR als de WHW als het gaat om de inrichting van de medezeggenschap. Daarnaast kent deze medezeggenschap ook deelname door studenten in de raden.

Tijdens deze workshop

kijken we welke specifieke uitdagingen deze vorm van medezeggenschap kent, om gezamenlijk antwoorden te formuleren op deze de vraagstellinge

Resultaat

 • Deelnemers weten de verschillen tussen de beide wetgevingen (WOR en WHW) om daar wellicht keuzen in te kunnen maken;
 • Deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld eigen casussen in te brengen;
 • Deelnemers hebben met elkaar gebrainstormd over creatieve oplossingen en werkwijzen.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Meer invloed met Oplossingsgericht Denken, 9 april 2021

Meer invloed met Oplossingsgericht denken en werken.

Hoe ga je als OR-lid om met (complexe) organisatievraagstukken. Doe je dat vanuit een probleemgerichte benadering of vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.

Mijn ervaring is dat OR-en meestal werken vanuit een probleemgerichte benadering.

OR-en proberen de oorzaak van een organisatieprobleem te achterhalen om te weten waarom het management voor bepaalde oplossingen kiest.

Hoe complexer het organisatieprobleem is hoe meer oorzaken. Hoe meer oorzaken, hoe lastiger het wordt om de oplossing te vinden. Daarom past de probleemgerichte benadering niet bij ieder probleem.

Het alternatief is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij de focus niet ligt op het probleem maar op de gewenste situatie. Het is een toekomstgerichte aanpak.

De oplossingsgerichte werkwijze geeft energie. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk bewezen.

Wat leer je?

 1. wanneer de probleemgerichte benadering effectief is
 2. wanneer de oplossingsgerichte werkwijze effectief is
 3. de methode van oplossingsgericht werken

 

Resultaat van de workshop

Aan het einde van de workshop heb je geleerd:

 • wat oplossingsgericht werken voor jou en je OR kan betekenen
 • hoe de oplossingsgerichte werkwijze verschilt van de probleemgerichte benadering
 • dat je kunt kiezen welke van de 2 methoden geschikt is om een probleem aan te pakken

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

Wat is een goed advies? 22 april 2022

Wat is een goed advies?

Een goed advies schrijven is meer dan alleen maar een positief of negatief advies geven aan de bestuurder. In het materiaal in leergang 2 voor ambtelijk secretarissen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit materiaal krijgt u tijdens de workshop ook uitgereikt (digitaal).

Het begint al bij het lezen van de aviesaanvraag; hoe analyseer je de tekst, de probleemformulering en de aangedragen oplossing(en)?

Daarna kijken we naar de opbouw van een goed advies, de formulering in het advies, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, en de verwijzingen naar eerdere afspraken en overleggen. Dit ook omdat bij adviesrecht een goede dossiervorming van cruciaal belang kan zijn.

Resultaat

 • Je hebt de beschikking over een tweetal analysemodellen die behulpzaam (kunnen) zijn bij het analyseren van ingewikkelde adviesaanvragen;
 • Je kunt een advies schrijven, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, waarbij de bestuurder in het uitgebrachte advies ook de chronolgische volgorde van eerdere afspraken terugziet en onderbouwde argumenten van de OR aantreft.
 • Je hebt kennis van de noodzakelijke dossiervorming bij een adviesaanvraag.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

 

OR bij de overheid, 20 mei 2022

OR bij de overheid

In november 2020 is het boek:  “25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR” verschenen. Daarnaast is in de tweede helft van januari 2021 een petitie aangeboden aan het kabinet en de vaste commissie van de Tweede Kamer, met de aanhef: Zorg ervoor dat de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder dan strikt noodzakelijk is door het primaat van de politiek wordt beperkt, zodat ondernemingsraden bij de overheid net als andere ondernemingsraden volwaardig bij de besluitvorming worden betrokken! Tijdens deze workshop kijken we samen wat ondernemingsraden bij de overheid kunnen doen om meer invloed uit te oefenen op politieke besluiten.

Resultaat

 • Deelnemers weten hoe het politiek primaat wordt ingepast in de WOR, en welke consequenties dit kan hebben op de mate van invloed die een OR dan nog heeft;
 • Deelnemers weten hoe het Kabinet en de Tweede Kamer heeft gereageerd op de hierboven beschreven petitie;
 • Deelnemers hebben kennis van artikel 24 en de mogelijkheden om hier in gesprek te gaan met politiek bestuurders;
 • Deelnemers hebben met elkaar gebrainstormd over creatieve oplossingen en werkwijzen.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

 

 

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 16 september 2022

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je net nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Nieuwe vaardigheden om Vroegtijdig betrokken te Zijn, 7 oktober 2022

Vroegtijdig betrokken Zijn!

Bij een advies- of instemmingsaanvraag reageert de OR op een voorgenomen besluit. De OR bepaalt zijn standpunt en geeft zijn mening. Anders is dat wanneer de OR vroegtijdig betrokken wil zijn bij de besluitvorming, bij de totstandkoming van een besluit!

Dan is reageren niet meer voldoende want je maakt zelf deel uit van het besluitvormingsproces. Dat vraagt een andere houding en insteek van de OR. Hoe kijkt de OR naar de organisatie, waar gaat de organisatie naar toe en wat hebben medewerkers nodig om hun werk goed te (blijven) doen? Wat heeft goed gewerkt en wat heeft bijgedragen aan het succes van de organisatie.

In deze workshop leer je

 • wat je kunt doen om vroegtijdig betrokken te zijn bij de besluitvorming;
 • welke vaardigheden de OR nodig heeft;
 • hoe je een eigen verhaal van de OR kunt maken.

Resultaat van de workshop

 • een andere kijk op ‘vroeg betrokken zijn’;
 • concrete handvaten om ‘Het eigen verhaal van de OR’ te vertellen;

Voor wie

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

OR en arbobeleid, 4 november 2022

Waarom OR en Arbo? Daarom!

Veel ondernemingsraden doen niet zoveel met Arbo, omdat deze wet- en regelgeving zo gedetailleerd en gecompliceerd lijkt. Het jaar 2020 heeft ons helaas weer laten zien, dat werkgevers ook niet altijd weten wat ze met deze wetten moeten; de vakbonden kregen veel klachten binnen in een tijd (Corona) waarin gezondheid juist zo’n enorm issue is.

Tijdens deze workshop krijgt u grip op deze wetgeving en handvatten om Arbo meer onder de aandacht te brengen bij uw bestuurder, de preventiemedewerkers, maar ook de Arbodienst. We kijken ook naar het imago van een ondernemingsraad, en hoe u, met behulp van het onderwerp Arbo, beter zichtbaar wordt voor uw collega’s op de werkvloer.

Resultaat

 • U kent uw rechten en plichten als ondernemingsraad in het kader van de Arbowet;
 • U heeft inzicht in het doel en de organisatie van een vierhoeksoverleg, zoals omschreven in de laatste wetswijziging binnen de Arbowet;
 • U eindigt deze workshop met een concept-werkplan voor uw OR of VGW-commissie voor het eerstkomende jaar.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip:
10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

OR en financieel beleid, 4 november 2022

Licht in de financiële duisternis?!
Voor veel OR-en is de financiële cyclus vaak een onbekend en vaag gebied. Maar het draait tegenwoordig om bijna niets anders. Het is dan ook belangrijk dat OR-leden financiële stukken kunnen “lezen” en de belangrijkste cijfers/kengetallen kunnen volgen. Maar ook, wat zijn de financiële consequenties van deze adviesaanvraag.

In deze gratis workshop krijgt u een tipje van de sluier opgelicht:

 • de opbouw en indeling van de financiële cyclus, en met name van de eigen onderneming
 • het leren lezen van de jaarstukken, begroting, etc.
 • de van belang zijnde financiële begrippen

De workshop is bedoeld voor iedereen in de medezeggenschap. Schrijf je nu in.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: John Bonenberg
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

OR jaarverslag, 11 november 2022

OR jaarverslag
De WOR verplicht de OR ieder jaar een verslag van de werkzaamheden op te stellen en bekend te maken.
Voordat het jaarverslag wordt opgesteld, is het belangrijk om na te denken over wat u als OR wilt bereiken met dit verslag

Het mag duidelijk zijn dat de workshop te kort is om gedetailleerd op de materie in te gaan, maar John Bonenberg hoopt tijdens deze workshop OR-leden aan te sporen goed na te denken wat je binnen jouw organisatie kan/wilt bereiken met een goed OR jaarverslag.

Doel van de workshop

 • Uitgangspunten voor goede PR en toepassen in de praktijk
 • Vaststellen van de doelen die de OR met het jaarverslag wil bereiken
 • Wat zeker in een jaarverslag moet staan
 • Strategisch gebruik van een jaarverslag
 • Bepalen van de kenmerken van de inhoud

Bent je klaar voor een goed OR Jaarverslag ? Schrijf je dan nu in.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: John Bonenberg
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

Verkiezingen ondernemingsraden bij gemeenten, 18 november 2022

Verkiezingen ondernemingsraden bij gemeenten

Organiseren en kandidaten werven 

In maart 2023 vinden bij veel gemeenten de OR-verkiezingen plaats. Kom naar onze gratis workshop en maak kennis met de procedures bij verkiezingen, het succesvol werven van kandidaten en het enthousiasmeren van de achterban voor de medezeggenschap binnen de eigen gemeente.

Na deze workshop weet je:

 • Wat van je als zittende OR wordt verwacht bij het organiseren van verkiezen;
 • Heb je de beschikking over creatieve tips om de achterban te benaderen;
 • Heb je geoefend op het werven van kandidaten.

Aanpak:

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Groepsdiscussie

Doelgroep:

 • Gemeentelijke ondernemingsraden, die in maart 2023 de verkiezing hebben gepland
 • Ambtelijk secretarissen van deze ondernemingsraden.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Door:
 Emelda Hendriks
Datum: 18 november 2022
Tijd: 9:30 – 12.30 uur

 

Teamontwikkeling voor de OR, 2 december 2022

Teamontwikkeling voor de OR 

Nou, daar zit je dan, als (kersvers) Dagelijks Bestuur van de OR. Hoe ga je dat ‘ns aanpakken, het aansturen (zonder macht) van de OR als team?
Kom naar onze gratis workshop en maak kennis met de rol van het DB, DB-taken, persoonlijk leiderschap en de beginselen van teamontwikkeling.

Na deze workshop weet je:

 • Wat van je als DB wordt verwacht, qua rol, taken en verantwoordelijkheden
 • Hoe je de besluitvorming kunt sturen
 • Wat nodig is in de ontwikkeling van de OR als team.

Aanpak:

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Groepsdiscussie

Doelgroep:

 • Startende voorzitters en secretarissen
 • Zittende voorzitters en secretarissen die meer handvaten zoeken in hun rol als DB-leden.


Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: Marja van Kerkhof
Datum: 2 december 2022
Tijd: 9:30 – 12.30 uur

Presentatietechnieken voor OR-leden, 30 januari 2023

Basis van de presentatietechnieken

Voor een OR-lid is het soms nodig om iets te presenteren. Denk hier bijvoorbeeld aan een initiatiefvoorstel presenteren aan de bestuurder en een onderhandelingsresultaat of de resultaten van een achterbanraadpleging aan de achterban vertellen.

In deze workshop leer je:

 • De basis van de presentatietechnieken;
 • Waar je op moet letten bij het uitwerken van je presentatie;
 • Alvast houvast te hebben met een plan voor je volgende presentatie.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort 
Tijd:
 9.30 – 12.00 uur
Trainer: Richard Broer

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 7 december 2021

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je niet nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Arbeidsvoorwaarden op GROEN! 30 januari 2023

Arbeidsvoorwaarden op GROEN!

Het zat er al enige tijd aan te komen, het sluimerde al even. Sommige organisaties hebben het voortouw al genomen om zogenoemde groene arbeidsvoorwaarden aan te bieden aan hun medewerkers. Nu volgen er meer. Soms was dat op initiatief van de OR, soms ook op initiatief van de werkgever. Hoe dan ook, het is een trend aan het worden die past in de huidige ontwikkelingen van de maatschappij.

Deze Cintea- workshop

Wil je een beeld geven van wat groene arbeidsvoorwaarden zijn en wat er mogelijk is.

Na afloop

Heb je een beeld hoe groen je eigen arbeidsvoorwaarden zijn en welke initiatieven je zou kunnen nemen om deze te vergroenen.

OR-leden, PVT-leden, AS-en en HR medewerkers.

Aanpak

Inleiding, de eigen kleur bekennen in arbeidsvoorwaarden en aanzet tot de eigen vergroening.

Deze workshop is gratis.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: Richard Broer
Datum: 
maandag, 30 januari 2023
Tijd:
 9.30 – 12.00 uur

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

9 + 13 =